Јавно урбанистичко предузеће План Шабац бави се стручним пословима просторног и урбанистичког планирања и уређења простора, израде ситуационих планова, геодетског премеравања, картографског и просторног информисања као и пројектовања грађевинских објеката.

За наведене делатности предузеће је регистровано у Регистру предузећа код Привредног суда у Ваљеву бр. Фи 100/00. Пословни простор у Шапцу, који својим капацитетом од 600 м2 и распоредом просторија у потпуности одговара обављању делатности и потребама радника, налази се у својини предузећа. Предузеће поседује и локал у Малом Зворнику.

Највећи инвеститори ЈУП “План” су, сем општина оснивача, друга јавна предузећа за која припремамо сву неопходну документацију, било да се ради о урбанистичким плановима, урбанистичким пројектима или ситуационим плановима, нпр. ЈП за управљање грађевинским земљиштем из Шапца (урбанистички планови, урбанистички пројекти, ситуациони планови за изградњу саобраћајница, програми за постављање привремених објеката и др.), ЈКП “Топлана-Шабац” (ситуациони планови за потребе гасификације и топлификације), ЈКП “Вододвод – Шабац” (ситуациони планови за потребе изградње водовода и канализације и објеката водоснабдевања и одвођења отпадних вода), Електродистрибуција Шабац, Електроподриње из Лознице, Телеком, Дирекција за путеве општине Шабац (ситуациони планови за потребе изградње својих инфраструктурних објеката и инсталација).

Чланови колектива активно учествују у раду Асоцијације просторних планера (члан Председништва) и Удружењу урбаниста Србије (члан Председништва). Током целокупног свог постојања Предузеће је увек имало пословне резултате на завидном нивоу јер се бави пословима који су предуслов за остварење скоро свих инвестиција и интервенција у простору.

Последњих неколико година Предузеће је све напоре и велика материјална средства уложило у набавку рачунарске опреме као предуслова  за брзо и квалитетно обављање послова за општине суосниваче и друге субјекте на тржишту.

Aдреса:          Косте  Абрашевића  10

                          15000  Шабац

E-mail: office@plansabac.co.rs

Телефон / факс:    015/345-353

Директор: Милена Зиндовић, д.и.а, M.Arch.

Матични број: 7122403

ПИБ  : 100109637

Шифра делатности: 7111 АРХИТЕКТОНСКА ДЕЛАТНОСТ (архитектонске и инжењерске услуге, урбанистичко и просторно планирање, пројектовање, надзор изградње, премеравање и картографију, пројектовање крајолика, израда нацрта планова и пројеката)

Привредни суд Ваљево: бр. Фи 100/00.

Информатор о раду предузећа

Погледајте програм пословања предузећа за 2016. годину

Погледајте извештај о ревизији финансијских извештаја за 2015. годину

Погледајте извештај о ревизији финансијских извештаја за 2014. годину