На Скупштини Града Шапца одржаној у среду 22. марта усвојен је План детаљне регулације “Савапарк” на коме је ЈУП План Шабац радио у претходном периоду. Овај план од изузетног је значаја за развој града, а основне теме којима се бави су повећање удела јавних зелених површина у граду, еколошки приступ планирању и пројектовању, спречавање и контролисање последица климатских екстрема, одговорни менаџмент вода, уређење парковских површина и однос приватно-јавно на површинама јавне намене.

У обухвату плана је подручје од око 300ха уз саму реку Саву, од колског моста на југу до Кочиног канала на северу обухвата. Дужина речне обале у обухвату плана је 4,5 км. Ова значајни просторни потенцијал града Шапца планиран је као претежно јавна зелена-рекреативна површина у неколико зона. Како би предметни простор био адекватно приведен планираној намени, као инфраструктура парка планирана је мрежа мултифункционалних канала који осим дренажне имају и улогу водене атракције у парку. Изградња канала и пратећих црпних станица, и нивелисање терена у складу са планом прве су очекиване активности у реализацији планираних решења.

Зона 1, која обухвата подручје од бивше градске депоније до железничког моста, планирана је као градски парк са одговарајућим типом репрезентативног озелењавања. У овој зони налази се и Шабачка тврђава, градска плажа и локација Шабачког вашара, а планирани су нови садржаји попут проширења плаже, платоа културе са градском галеријом, споменик страдалима у логору на Сави у Другом светском рату, парковска авенија, центар алтернативне клутуре, путничко пристаниште, угоститељски објекти, хотелски објекти, спортски терени, луна парк, аква парк и други тематски паркови.

У Зони 2, која се простире од железничког моста до Кочиног канала, планирана је изградња самоодрживог језера као алтернативног купалишта у Савапарку и површине погодне за различиту рекреацију на води. Ова Зона претежно је планирана као парк-шума и нова излетничка дестинација за Шапчане и посетиоце. Поред језера ту су смештени и еко-туристичко насеље бунгаловског типа, спортски и рекреативни садржаји, осматралиште птица, ботаничка башта и сл. У подручју које се непосредно граничи са индустријском зоном планирано је озелењавање Северне трансверзале и изградња објеката намене компатибилне са парком уз њу.

Зона 3 је зона бивше градске депоније коју је потребно рекултивисати пре планирања нових активности и садржаја на њој. Обзиром да, зависно од примењене методе, рекултивација може трајати и дужи временски период, у овој зони усвојеним ПДРом дефинисане су само смернице даљег уређења уз обавезу претходне реализације пројекта санације и рекултивације.

Специфичности плана, а самим тим и “Савапарка” су и у планираним саобраћајним решењима и захтевима енергетске ефикасности и примене одрживих извора енергије у обухвату плана. Ове мере планиране су у тежњи да целокупан комплекс свим својим елементима одговара идејама одрживог развоја, заштите животне средине и енергетске ефикасности, које су неке од кључних стратегија за будућност града Шапца.

Решења уграђена у план настала су након озбиљне анализе примера планова сличне тематике у Србији и свету, уз тежњу даље разраде и увођења нових иновативних решења за специфичне изазове Шапца и Савапарка. Израду плана пратила је израда Хидротехничке студије од стране Института “Јарослав Черни” из Београд, а консултант за одрживи развој била је фирма “Енплус” из Београда.

 

Усвојен ПДР “Савапарк” у Шапцу
Tagged on:                 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *